Pestcontrolwebshop.be

Aqua Py 1L Toelatingsnummer: BE-REG-00280

Enkel voor professioneel gebruik. Aqua Py is een te vernevele product

Prijszetting 20220407
Aqua Py 1L  Toelatingsnummer: BE-REG-00280
Aqua Py 1L  Toelatingsnummer: BE-REG-00280
Aqua Py 1L  Toelatingsnummer: BE-REG-00280
Aqua Py 1L  Toelatingsnummer: BE-REG-00280
244.13 *Prijzen zijn inclusief btw
ArtikelcodeAQUA1
Aqua Py is een vernevelbaar product op basis van natuurlijke permetrine en word gebruikt ter bestrijding van allerhande insecten.
Gebruik steeds een goede persoonlijke bescherming!
Ademhalingsbescherming = A2-filter!
Bij fijn-verneveling / koud-verneveling verbruik: 100ml tot 400ml / 3000m³  Dit afhankelijk van de vorm en de bereikbaarheid van ruimte.
Idealiter word dit met een koudvernevelaar gebruikt.
Werkwijze:
Volledig beschermpak met kap en een volgelaadsmasker met A2-filter.
Manueel het toestel op verschillende plaatsen stellen tot het product overaal en met voldoende dichtheid aanweziog is.
Het kan maar is minder aangewezen om het toestel op 1 plaats te zetten en de verspreiding met een ventilator te laten gebeuren.  Dit is afhankelijk van de vorm- en de indeling van de ruimte.Kortingsschema
  • 1 = € 244.13
  • 2 = € 217.80
  • 12+ = € 199.65
Tegen vliegende en kruipende insecten, vliegen, muggen, wespenbestrijding etc. Grout uitdrijf- en knockdown-effect. Zeer korte nawerking, ideaal voor de voedingsindustrie, bestrijden van bedwantsen in hotels, stallen.
AquaPy werkt zeer krachtig maar zeer kort. Hierdoor is de werking van het product zeer effectief maar laat het geen schadelijk residue achter.

Aqua Py is perfect ter bestrijding van vliegende insecten en kruipende insecten op openbare plaatsen zoals ziekenhuizen (behalve ruimten in gebruik), gemeentelijke, publieke of industriële gebouwen, voedselopslagplaatsen, verhandelings- en fabricatieplaatsen en huisvesting voor dieren niet bestemd voor consumptie. Buitenshuis geregistreerd voor gebruik op stortplaatsen, ontspanningsplaatsen (niet voor gebruik op gras of planten), afvalwaterinrichtingen (behalve filterbedden), transit stations. Niet toegelaten voor gebruik op kleding of bedlinnen.

• Gebruik: Onverdund door middel van ULV verneveling. Verdund in water: standaard verneveling of bespuiting.
• Toelatingsnummer: BE-REG-00280 - G.D.Lux.: 63/11/L-000
• Actieve stof: 30g/l Pyrethrines - 135g/l Piperonyl Butoxide
• Enkel verkrijgbaar in België

"AquaPY tegen vliegende en kruipende insecten, vliegen-, muggen-, wespenbestrijding, etc.
Groot uitdrijf- en knockdown-effect
Zeer korte nawerking, ideaal voor de voedingsindustrie
Uiterst economisch

Gebruik:
Gebruik Aqua Py onverdund: door middel van ULV verneveling
Aqua Py kan verdund worden in water: standaard verneveling of bespuiting
Toel. nr: 101/B
Actieve stof:
30 g/l Pyrethrines -
135 g/l Piperonyl Butoxide

Dosis Aqua Py in water:
125 - 500 ml / 100 m2 **
20 ml / 100 m2 (outdoor)*
100 - 400 ml / 3000 m3 (indoor) */** *
Aqua Py onverdund product **
AquaPy aanvullen met water tot max. 5 L spuitvloeistof"FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
Directoraat-generaal Leefmilieu
EUROSTATION ? Bloc II
Victor Hortaplein, 40 bus 15
B ? 1060 BRUSSEL
1/6
TOELATINGSAKTE
Classificatie volgens CLP-GHS
Gelet op de aanvraag ingediend op 28/10/2013
De Minister van Leefmilieu beslist:
§1.Het biocide:
Aquapy is toegelaten in overeenstemming met het artikel 9 van het koninklijk besluit van
8 mei 2014 betreffende het op de markt aanbieden en het gebruiken van biociden.
Deze toelating is geldig tot 26/04/2021 of tot de datum van goedkeuring van de werkzame
stof voor productsoort 18 overeenkomstig Verordening (EU) nr. 528/2012
Onverminderd hetgeen daaromtrent in de reglementering betreffende de biociden is
bepaald, moeten de samenstelling, de vorm en de fysische toestand van het middel alsmede
zijn chemische en fysische eigenschappen overeenkomen met de in of bij de
toelatingsaanvraag verstrekte gegevens.
§2.De aanduidingen opgelegd door artikel 36, §5 van het koninklijk besluit van 8 mei 2014
moeten op het etiket voorkomen:
Daaronder moeten de hiernavolgende aanduidingen overgenomen worden zoals zij in deze
akte staan:
- Naam en adres van de natuurlijke of rechtspersoon die de toelating heeft verkregen:
BAYER CROPSCIENCE NV - SA
KBO nummer: 0412.639.087
J.E. Mommaertslaan 14
BE 1831 Diegem
Telefoonnummer: +32 2 535 66 15 (van de verantwoordelijke voor het op de markt
brengen)
- Handelsbenaming van het product: Aquapy
- Toelatingsnummer: 101B
- Doel waarvoor het product bestemd is: insecticide
- Vorm waaronder het wordt aangeboden: emulsie, olie in water
FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
Directoraat-generaal Leefmilieu
EUROSTATION ? Bloc II
Victor Hortaplein, 40 bus 15
B ? 1060 BRUSSEL
2/6
- Gehalte aan en aanduiding van elk werkzaam bestanddeel:
Pyrethrinen en pyrethroiden (CAS 8003-34-7): 3.0 %
- Andere gevaarlijke stoffen:
Piperonylbutoxide (CAS 51-03-6)
Mengsel van 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazool-3-on (EINECS-nr. 247-500-7) en
2-methyl-2H-isothiazool-3-on (EINECS-nr. 220-239-6) (CAS 55965-84-9)
- Producttype en gebruik waarvoor het product toegelaten is:
18 Insecticiden, acariciden en producten voor de bestrijding van andere geleedpotigen
Uitsluitend toegelaten voor de bestrijding van vliegende insecten en kruipende insecten op
openbare plaatsen zoals ziekenhuizen ( behalve ruimten in gebruik),gemeentelijke,
publieke of industriële gebouwen, voedselopslagplaatsen, verhandelings- en
fabrikatieplaatsen. Buitenshuis toegelaten voor gebruik op stortplaatsen,
ontspanningsplaatsen ( niet voor gebruik op gras of planten), afvalwaterinrichtingen (
behalve filterbedden), transit stations. Niet toegelaten voor gebruik op kleding of
bedlinnen.
Uitsluitend toegelaten voor professioneel gebruik.
- Gevaarsymbolen, gevaarsaanduidingen en veiligheidsaanbevelingen volgens Richtlijn
67/548/EEG:
Code Omschrijving Pictogram
N Milieugevaarlijk
Code Omschrijving
R50/53 Zeer vergiftig voor in het water levende organismen, kan in het aquatisch
milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken
FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
Directoraat-generaal Leefmilieu
EUROSTATION ? Bloc II
Victor Hortaplein, 40 bus 15
B ? 1060 BRUSSEL
3/6
o Voor professioneel gebruik:
Code Omschrijving
S38 Bij ontoereikende ventilatie een geschikte adembescherming dragen
S60 Deze stof en de verpakking als gevaarlijk afval afvoeren
S61 Voorkom lozing in het milieu. Vraag om speciale
instructies/veiligheidskaart
S36/37/39 Draag geschikte beschermende kleding, handschoenen en een
beschermingsmiddel voor de ogen/het gezicht
S46 In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of
etiket tonen
S23 spuitnevel niet inademen
- Gevaarsymbolen, gevaarsaanduidingen en veiligheidsaanbevelingen, volgens CLP-GHS:
Code Pictogram Pictogram
GHS09
Code H Omschrijving H
H410 Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen
Signaalwoord: Waarschuwing
Code EUH Omschrijving EUH
EUH208 Bevat pyrethrinen met inbegrip van cinerinen. Kan een allergische reactie
veroorzaken
EUH401 Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en
het milieu te voorkomen
o Voor professioneel gebruik:
Code P Omschrijving P
P501 Inhoud/verpakking afvoeren overeenkomstig de nationale/regionale
voorschriften
FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
Directoraat-generaal Leefmilieu
EUROSTATION ? Bloc II
Victor Hortaplein, 40 bus 15
B ? 1060 BRUSSEL
4/6
§3.De inhoud van de gebruiksaanwijzing moet overeenkomen met hetgeen hieronder is
vermeld. Het is evenwel niet verplicht alle daarin opgenomen toepassingen te vermelden.
- Gebruiksaanwijzing:
o Voor professioneel gebruik:
Toe te passen via ULV- vernevelaar in volgende dosis:
· Binnenshuis: 100-400ml product per 3000 m³, afhankelijk van het te bestrijden insect (
equivalent aan 1.0-4.0 mg pyrethrine per m²).
· Buitenshuis: 20 ml product per 100 m² ( equivalent aan 6.0 mg pyrethrine per m²)
§4.Bijzondere voorwaarden waaraan de verhandeling en het gebruik van het product
onderworpen is:
- De informatie, bedoeld in artikel 17(1) van Verordening (EG) nr. 1272/2008, moet in
overeenstemming zijn met de bepalingen van artikel 2 van het KB van 7 september 2012.
Het veiligheidsinformatieblad zoals bedoeld in artikel 31 van Verordening (EG) nr.
1907/2006 moet in overeenstemming zijn met de bepalingen van artikel 3 van het KB
van 7 september 2012.
- Het etiket, het veiligheidsinformatieblad en de bijsluiter moeten overeenstemmen met de
gegevens vermeld op deze toelatingsakte en vallen onder de verantwoordelijkheid van de
toelatingshouder.
- De bijsluiter moet worden opgesteld volgens de voorschriften van het Antigifcentrum.
- Het product blijft toegelaten voor zover de verkoopcijfers aangegeven zijn
overeenkomstig de bepalingen van artikel 39 van het KB van 8/5/2014 en de daaraan
gebonden jaarlijkse bijdrage overeenkomstig artikel 7 van het KB van 13/11/2011
betaald wordt.
- Ter herinnering, in overeenstemming met het artikel 40 van het KB van 8/05/2014 is de
aangifte van uw product aan het Antigifcentrum verplicht. Voor meer informatie, gelieve
de website van het Antigifcentrum te raadplegen (www.poisoncentre.be).
- Uitsluitend voor professioneel gebruik.
§5.Indeling van het product:
Niet geklassificeerd
- Gevaar volgens Richtlijn 67/548/EEG:
Code Omschrijving
FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
Directoraat-generaal Leefmilieu
EUROSTATION ? Bloc II
Victor Hortaplein, 40 bus 15
B ? 1060 BRUSSEL
5/6
N Milieugevaarlijk
- Gevaar volgens CLP-GHS:
Code H Klasse en categorie
H400 Gevaarlijk voor het aquatisch milieu (acuut gevaar) -
categorie 1
H410 Gevaarlijk voor het aquatisch milieu (chronisch gevaar)
- categorie 1
§6.Score van het product:
Overeenkomstig de bepalingen in artikel 7, § 2 van het KB van 13/11/2011 tot vaststelling
van de retributies en bijdragen verschuldigd aan het Begrotingsfonds voor de grondstoffen
en de producten, werd de volgende score toegekend aan het biocide voor de berekeningen
van de jaarlijkse bijdrage: 2,0
Brussel,
Toegelaten op 06/02/2001
Verlengd op 16/01/2004
Overgedragen op 20/04/2004
Verlengd en gewijzigd op 13/07/2006
Gewijzigd op 26/09/2006
Verlengd op 21/05/2010
Tijdelijk hernieuwd op 26/04/2011
Verlenging op 02/08/2012
Correctie op 18/02/2013
Wijziging van samenstelling op 10/06/2013
Verlengd op 12/05/2014
Classificatie volgens CLP-GHS op
VOOR DE MINISTER VAN LEEFMILIEU,
Diensthoofd cel biociden - Chef de service de la cellule biocides
H. Vanhoutte
FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
Directoraat-generaal Leefmilieu
EUROSTATION ? Bloc II
Victor Hortaplein, 40 bus 15
B ? 1060 BRUSSEL
6/6
06/11/2014 16:45:59