Vespa Ter bestrijding vn wespen- en mieren nesten 5kg - 402B

Gekalibreerde talkpoeder met cypermethrin 1%

Vespa Ter bestrijding vn wespen- en mieren nesten 5kg - 402B
108.64 *Prijzen zijn inclusief btw
Artikelcode100-000616
Insecticide in poedervorm voor de bestrijding van mieren en wespen in en rond gebouwen (50 gram per wespennest of in fijne laagjes aanbrengen tegen mieren).

Ter bestrijding van wespen in nesten in spouwmuren of onder dakbedekking.
Niet toepassen op plaatsen, waar direct contact met voedingsmiddelen mogelijk is.
De dosering en instructies zoals aangegeven in de gebruiksaanwijzing aanhouden.
Het middel is uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik.Het middel is bedoeld voor pleksgewijze behandeling van naden en kieren en oppervlakken met behulp van een poederspuit, ter bestrijding van wespen in nesten in spouwmuren en onder dakbedekking.
Breng poeder aan in de openingen in de spouwmuur waar wespen in- en uitvliegen.
Dosis: 50-100g poeder per nest voor de behandeling van nesten onder dakbedekking.
Bij voorkeur bij avond toepassen als de wespen zich in het nest bevinden.
Om bodem- en in het water levende organismen te beschermen dient de bodem onder en rondom het te behandelen object te worden afgedekt met plastic tijdens het aanbrengen van dit product, en dienen resten die het middel bevatten te worden afgevoerd als chemisch afval.
Op basis van het cypermethrin 1% ter bestrijding van wespen in spouwmuren.
Zeer lange nawerking.
cypermethrin 1% is bio-degradeerbaar en wordt derhalve niet opgestapeld in de voedselketen.
Door de lage giftigheid, de snelle en brede werking en de uitzonderlijk lange nawerking is cypermethrin een hoogwaardig insecticide.
Vespa wespenpoeder bestrijdt niet enkel de volwassen insecten, maar ook, wanneer het in de nesten wordt verstoven, larven en eieren.
Toelatingsnummer: 402B
Werkzame stof: cypermethrin 1%

Insecticide en poudre pour la lutte contre les fourmis et les guêpes dans et autour des bâtiments. Plus ou moins 50 g de poudre par nid.


Vespa
Veiligheidsinformatieblad
overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) met de aanvullende Verordening (EU) 2015/830
VIB Ref.: 3_3_13
Datum van uitgave: 1-4-2015 Datum herziening: 25-4-2016 Vervangt: 1-4-2015 Versie: 1.2
NL (Nederlands) 1/9
RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming
1.1. Productidentificatie
Productvorm : Mengsel
Handelsnaam : Vespa
Producttype : Insecticide,Biociden (bijv. desinfecteermiddelen, bestrijdingsmiddelen)
Productgroep : Biocide
1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik
1.2.1. Relevant geïdentificeerd gebruik
Bestemd voor het grote publiek
Hoofdgebruikscategorie : Professioneel gebruik,Consumentengebruik
Gebruik van de stof of het mengsel : Insecticide
Functie of gebruikscategorie : Pesticiden voor niet-agrarisch gebruik (Biociden)
1.2.2. Gebruiksvormen waarvan wordt afgeraden
Geen aanvullende informatie beschikbaar
1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad
Belgagri
Rue des Tuiliers, 1
4480 Engis - Belgique
T +32 (0)85 519 519 - F +32 (0)85 519 510
belgagri@belgagri.com - www.belgagri.com
1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen
Geen aanvullende informatie beschikbaar
RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren
2.1. Indeling van de stof of het mengsel
Indeling conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]Mengsels/Stoffen: VIB EU 2015: Volgens (EU) Verordening 2015/830 (Bijlage II van
REACH)
Acuut gevaar voor het aquatisch milieu, Categorie 1 H400
Chronisch gevaar voor het aquatisch milieu, Categorie 1 H410
Volledige tekst van de risicozinnen: zie hoofdstuk 16
Nadelige fysisch-chemische, gezondheids- en milieueffecten
Schadelijk bij inslikken. Zeer giftig voor in het water levende organismen. Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige
gevolgen.
2.2. Etiketteringselementen
Etikettering conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]Weer te geven extra etiketteringWeer te geven extra indeling(en)
Gevarenpictogrammen (CLP) :
GHS09
Signaalwoord (CLP) : Waarschuwing
Gevarenaanduidingen (CLP) : H410 - Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Veiligheidsaanbevelingen (CLP) : P101 - Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking
houden.
P102 - Buiten het bereik van kinderen houden.
P103 - Alvorens te gebruiken, het etiket lezen.
P273 - Voorkom lozing in het milieu.
P391 - Gelekte/gemorste stof opruimen.
P501 - Inhoud/verpakking afvoeren naar een verzamelpunt voor gevaarlijk of speciaal
afval, overeenkomstig de lokale, regionale, nationale en/of internationale regelgeving.
2.3. Andere gevaren
Geen aanvullende informatie beschikbaar
RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen
3.1. Stoffen
Niet van toepassing
Vespa
Veiligheidsinformatieblad
overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) met de aanvullende Verordening (EU) 2015/830
1-4-2015 (Versie: 1.0) NL (Nederlands) 2/9
25-4-2016 (Versie: 1.2)
3.2. Mengsels
Naam Productidentificatie % Indeling conform
Verordening (EG) Nr.
1272/2008 [CLP]
Cypermetrine cis/trans +/- 40/60
(Actieve stof (Biocide))
(CAS-Nr) 52315-07-8
(EG-Nr) 257-842-9
(EU Identificatie-Nr) 607-421-00-4
1 Acute Tox. 4 (Oral), H302
Acute Tox. 4
(Inhalation:dust,mist), H332
STOT SE 3, H335
Aquatic Acute 1, H400 (M=1000)
Aquatic Chronic 1, H410
(M=1000)
Volledige tekst van de H-zinnen: zie rubriek 16
RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen
4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen
EHBO algemeen : Bij onwel voelen een antigifcentrum of een arts raadplegen.
EHBO na inademing : De persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
EHBO na contact met de huid : Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Onmiddellijk en overvloedig spoelen met
water.
EHBO na contact met de ogen : Als voorzorgsmaatregel de ogen met water uitspoelen.
EHBO na opname door de mond : De mond spoelen. Bij onwel voelen een antigifcentrum of een arts raadplegen.
4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten
Geen aanvullende informatie beschikbaar
4.3. Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling
Symptomatische behandeling.
RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen
5.1. Blusmiddelen
Geschikte blusmiddelen : Alle blusmiddelen kunnen worden gebruikt.
Ongeschikte blusmiddelen : Gebruik geen sterke waterstraal.
5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt
Geen aanvullende informatie beschikbaar
5.3. Advies voor brandweerlieden
Blusinstructies : Gebruikt een waterspray of -mist om naburige apparatuur af te koelen.
Bescherming tijdens brandbestrijding : Niet ingrijpen zonder geschikte veiligheidsmiddelen. Onafhankelijk werkend
ademhalingsapparaat. Volledig beschermende kleding.
Overige informatie : Vermijd dat het bluswater in het milieu terechtkomt.
RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel
6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures
6.1.1. Voor andere personen dan de hulpdiensten
Geen aanvullende informatie beschikbaar
6.1.2. Voor de hulpdiensten
Beschermingsmiddelen : Niet ingrijpen zonder geschikte veiligheidsmiddelen. Zie voor nadere informatie paragraaf
8: "Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming".
6.2. Milieuvoorzorgsmaatregelen
Voorkom lozing in het milieu. Niet in de riolering of openbare wateren laten wegstromen.
6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal
Voor insluiting : Gelekte/gemorste stof opruimen.
Reinigingsmethodes : Het product mechanisch opruimen.
Overige informatie : Afvalstoffen of vaste residuen naar een erkend afvalverwerkingsbedrijf brengen.
6.4. Verwijzing naar andere rubrieken
Zie voor nadere informatie paragraaf 13.
RUBRIEK 7: Hantering en opslag
7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel
Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van
de stof of het mengsel
: Zorg voor een goede ventilatie van de werkplek. Draag een persoonlijke
beschermingsuitrusting. Hanteren overeenkomstig de geldende industriële hygiëne- en
veiligheidsregels.
Hygiënische maatregelen : Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product. Na hantering van dit product
altijd handen wassen.
Vespa
Veiligheidsinformatieblad
overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) met de aanvullende Verordening (EU) 2015/830
1-4-2015 (Versie: 1.0) NL (Nederlands) 3/9
25-4-2016 (Versie: 1.2)
7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten
Opslagvoorwaarden : Op een goed geventileerde plaats bewaren. Koel bewaren. Verwijderd houden van etens en drinkwaren, inclusief dierenvoer.
7.3. Specifiek eindgebruik
Geen aanvullende informatie beschikbaar
RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming
8.1. Controleparameters
Geen aanvullende informatie beschikbaar
8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling
Passende technische maatregelen:
Zorg voor een goede ventilatie van de werkplek.
Persoonlijke beschermingsuitrusting:
Indien door gebruik blootstelling door inademing mogelijk is, wordt ademhalingsbescherming aanbevolen.
Bescherming van de handen:
beschermende handschoenen
Bescherming van de ogen:
Nauwaansluitende bril
Huid en lichaam bescherming:
Draag geschikte beschermende kleding
Bescherming van de ademhalingswegen:
Bij ontoereikende ventilatie een geschikt ademhalingsapparaat gebruiken
Beperking en controle van de blootstelling van het milieu:
Voorkom lozing in het milieu.
RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen
9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen
Fysische toestand : Vaste stof
Voorkomen : Poeder.
Kleur : Grijs.
Geur : Geen gegevens beschikbaar
Geurdrempelwaarde : Geen gegevens beschikbaar
pH : Geen gegevens beschikbaar
Relatieve verdampingssnelheid (butylacetaat=1) : Geen gegevens beschikbaar
Smeltpunt : Geen gegevens beschikbaar
Vriespunt : Geen gegevens beschikbaar
Kookpunt : Geen gegevens beschikbaar
Vlampunt : Geen gegevens beschikbaar
Zelfontbrandingstemperatuur : Geen gegevens beschikbaar
Ontledingstemperatuur : Geen gegevens beschikbaar
Ontvlambaarheid (vast,gas) : Niet brandbaar.
Dampspanning : Geen gegevens beschikbaar
Relatieve dampdichtheid bij 20 °C : Geen gegevens beschikbaar
Relatieve dichtheid : Geen gegevens beschikbaar
Oplosbaarheid : Geen gegevens beschikbaar
Log Pow : Geen gegevens beschikbaar
Viscositeit, kinematisch : Geen gegevens beschikbaar
Viscositeit, dynamisch : Geen gegevens beschikbaar
Ontploffingseigenschappen : Geen gegevens beschikbaar
Oxiderende eigenschappen : Geen gegevens beschikbaar
Explosiegrenzen : Geen gegevens beschikbaar
9.2. Overige informatie
Geen aanvullende informatie beschikbaar
Vespa
Veiligheidsinformatieblad
overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) met de aanvullende Verordening (EU) 2015/830
1-4-2015 (Versie: 1.0) NL (Nederlands) 4/9
25-4-2016 (Versie: 1.2)
RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit
10.1. Reactiviteit
Stabiel onder normale gebruiksomstandigheden.
10.2. Chemische stabiliteit
Stabiel onder normale omstandigheden.
10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties
Geen aanvullende informatie beschikbaar
10.4. Te vermijden omstandigheden
Warmte. Water, vocht.
10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen
Geen aanvullende informatie beschikbaar
10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten
Geen aanvullende informatie beschikbaar
RUBRIEK 11: Toxicologische informatie
11.1. Informatie over toxicologische effecten
Acute toxiciteit (oraal) : Niet ingedeeld
Acute toxiciteit (dermaal) : Niet ingedeeld
Acute toxiciteit (inhalatie) : Niet ingedeeld
ATE CLP (oraal) 2000 mg/kg lichaamsgewicht
Cypermetrine cis/trans +/- 40/60 (52315-07-8)
LD50 oraal rat 500 mg/kg
LD50 dermaal rat > 2000 mg/kg
LC50 inhalatie rat (mg/l) 3,28 mg/l/4u
Huidcorrosie/-irritatie : Niet ingedeeld
Ernstig oogletsel/oogirritatie : Niet ingedeeld
Sensibilisatie van de luchtwegen/de huid : Niet ingedeeld
Mutageniteit in geslachtscellen : Niet ingedeeld
Kankerverwekkendheid : Niet ingedeeld
Cypermetrine cis/trans +/- 40/60 (52315-07-8)
NOAEL (chronisch, oraal, dier/mannelijk, 2 jaar) 5 mg/kg lichaamsgewicht
Giftigheid voor de voortplanting : Niet ingedeeld
STOT bij eenmalige blootstelling : Niet ingedeeld
STOT bij herhaalde blootstelling : Niet ingedeeld
Gevaar bij inademing : Niet ingedeeld
RUBRIEK 12: Ecologische informatie
12.1. Toxiciteit
Ecologie - algemeen : Zeer giftig voor in het water levende organismen. Schadelijk voor in het water levende
organismen, met langdurige gevolgen.
Acute aquatische toxiciteit : Zeer giftig voor in het water levende organismen.
Chronische aquatische toxiciteit : Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Cypermetrine cis/trans +/- 40/60 (52315-07-8)
LC50 vissen 1 0,0028 mg/l 96h; Salmo gairdneri
EC50 Daphnia 1 0,0003 mg/l 48h; Daphnia magna
EC50 96h algae (1) > 0,1 mg/l Selenastrum capricornutum
ErC50 (algen) 0,11 mg/l 96h; Selenastrum capricornutum
NOEC (chronisch) 0,00003 mg/l 34d; Pimephales promelas
NOEC chronisch schaaldieren 0,00004 mg/l Daphnia magna
Vespa
Veiligheidsinformatieblad
overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) met de aanvullende Verordening (EU) 2015/830
1-4-2015 (Versie: 1.0) NL (Nederlands) 5/9
25-4-2016 (Versie: 1.2)
12.2. Persistentie en afbreekbaarheid
Cypermetrine cis/trans +/- 40/60 (52315-07-8)
Persistentie en afbreekbaarheid Niet biologisch afbreekbaar. Kan in het milieu op lange termijn schadelijke effecten
veroorzaken.
12.3. Bioaccumulatie
Cypermetrine cis/trans +/- 40/60 (52315-07-8)
BCF vissen 1 1204 mg/l Salmo gairdneri
Log Pow 6,09 25°C
Bioaccumulatie Niet vastgesteld.
12.4. Mobiliteit in de bodem
Geen aanvullende informatie beschikbaar
12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling
Geen aanvullende informatie beschikbaar
12.6. Andere schadelijke effecten
Geen aanvullende informatie beschikbaar
RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering
13.1. Afvalverwerkingsmethoden
Ecologie - afvalstoffen : Voorkom lozing in het milieu. Deze stof en de verpakking naar een inzamelpunt voor
gevaarlijk of bijzonder afval brengen. Op een veilige manier opruimen in overeenstemming
met lokale/nationale voorschriften.
RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer
Overeenkomstig de eisen van ADR / RID / IMDG / IATA / ADN
14.1. VN-nummer
VN-nr (ADR) : 3077
VN-nr (IMDG) : 3077
VN-nr (IATA) : 3077
VN-nr (ADN) : 3077
VN-nr (RID) : 3077
14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN
Officiële vervoersnaam (ADR) : MILIEUGEVAARLIJKE VASTE STOF, N.E.G.
Officiële vervoersnaam (IMDG) : ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S.
Officiële vervoersnaam (IATA) : Environmentally hazardous substance, solid, n.o.s.
Officiële vervoersnaam (ADN) : MILIEUGEVAARLIJKE VASTE STOF, N.E.G.
Officiële vervoersnaam (RID) : MILIEUGEVAARLIJKE VASTE STOF, N.E.G.
Omschrijving vervoerdocument (ADR) : UN 3077 MILIEUGEVAARLIJKE VASTE STOF, N.E.G., 9, III, (-)
Omschrijving vervoerdocument (IMDG) : UN 3077 ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S., 9, III,
MARINE POLLUTANT
Omschrijving vervoerdocument (IATA) : UN 3077 Environmentally hazardous substance, solid, n.o.s., 9, III
Omschrijving vervoerdocument (ADN) : UN 3077 MILIEUGEVAARLIJKE VASTE STOF, N.E.G., 9, III
Omschrijving vervoerdocument (RID) : UN 3077 MILIEUGEVAARLIJKE VASTE STOF, N.E.G., 9, III
14.3. Transportgevarenklasse(n)
ADR
Transportgevarenklasse(n) (ADR) : 9
Gevaarsetiketten (ADR) : 9
:
IMDG
Transportgevarenklasse(n) (IMDG) : 9
Gevaarsetiketten (IMDG) : 9
Vespa
Veiligheidsinformatieblad
overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) met de aanvullende Verordening (EU) 2015/830
1-4-2015 (Versie: 1.0) NL (Nederlands) 6/9
25-4-2016 (Versie: 1.2)
:
IATA
Transportgevarenklasse(n) (IATA) : 9
Gevaarsetiketten (IATA) : 9
:
ADN
Transportgevarenklasse(n) (ADN) : 9
Gevaarsetiketten (ADN) : 9
:
RID
Transportgevarenklasse(n) (RID) : 9
Gevaarsetiketten (RID) : 9
:
14.4. Verpakkingsgroep
Verpakkingsgroep (ADR) : III
Verpakkingsgroep (IMDG) : III
Verpakkingsgroep (IATA) : III
Verpakkingsgroep (ADN) : III
Verpakkingsgroep (RID) : III
14.5. Milieugevaren
Milieugevaarlijk : Ja
Mariene verontreiniging : Ja
Overige informatie : Geen aanvullende informatie beschikbaar
14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker
Landtransport
Classificeringscode (ADR) : M7
Bijzondere bepaling (ADR) : 274, 335, 601
Beperkte hoeveelheden (ADR) : 5kg
Uitgezonderde hoeveelheden (ADR) : E1
Verpakkingsinstructies (ADR) : P002, IBC08, LP02, R001
Bijzondere verpakkingsvoorschriften (ADR) : PP12, B3
Bijzondere voorschriften voor gezamenlijke
verpakking (ADR)
: MP10
Instructies voor transporttanks en bulkcontainers
(ADR)
: T1, BK1, BK2
Bijzondere bepalingen voor transporttanks en
bulkcontainers (ADR)
: TP33
Tankcode (ADR) : SGAV, LGBV
Voertuig voor vervoer van tanks : AT
Transportcategorie (ADR) : 3
Bijzondere bepalingen voor het vervoer - Colli
(ADR)
: V13
Vespa
Veiligheidsinformatieblad
overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) met de aanvullende Verordening (EU) 2015/830
1-4-2015 (Versie: 1.0) NL (Nederlands) 7/9
25-4-2016 (Versie: 1.2)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer - Los
gestort (ADR)
: VV1
Bijzondere bepalingen voor het vervoer - Laden,
lossen en behandeling (ADR)
: CV13
Gevaarnummer (Kemler-nr.) : 90
Oranje identificatiebord :
Code tunnelbeperking (ADR) : -
Transport op open zee
Bijzondere bepaling (IMDG) : 274, 335, 966, 967
Beperkte hoeveelheden (IMDG) : 5 kg
Uitgezonderde hoeveelheden (IMDG) : E1
Verpakkingsinstructies (IMDG) : P002, LP02
Speciale verpakkingsvoorschriften (IMDG) : PP12
Verpakkingsinstructies IBC (IMDG) : IBC08
Speciale voorschriften IBC (IMDG) : B3
Instructies voor tanks (IMDG) : T1, BK1, BK2, BK3
Bijzondere bepalingen voor tanks (IMDG) : TP33
Nr. NS (Brand) : F-A
Nr. NS (Verspilling) : S-F
Stuwagecategorie (IMDG) : A
Luchttransport
PCA Verwachte hoeveelheden (IATA) : E1
PCA Beperkte hoeveelheden (IATA) : Y956
PCA beperkte hoeveelheid max. netto hoeveelheid
(IATA)
: 30kgG
PCA verpakkingsvoorschriften (IATA) : 956
PCA max. netto hoeveelheid (IATA) : 400kg
CAO verpakkingsvoorschrift (IATA) : 956
CAO max. netto hoeveelheid (IATA) : 400kg
Bijzondere bepaling (IATA) : A97, A158, A179
ERG-code (IATA) : 9L
Transport op binnenlandse wateren
Classificeringscode (ADN) : M7
Bijzondere bepaling (ADN) : 274, 335, 61
Beperkte hoeveelheden (ADN) : 5 kg
Uitgezonderde hoeveelheden (ADN) : E1
Vervoer toegestaan (ADN) : T* B**
Vereiste apparatuur (ADN) : PP, A
Aantal blauwe kegels/lichten (ADN) : 0
Extra eisen/Aantekeningen (ADN) : * Only in the molten state. ** For carriage in bulk see also 7.1.4.1. ** * Only in the case of
transport in bulk.
Spoorwegvervoer
Classificeringscode (RID) : M7
Bijzondere bepaling (RID) : 274, 335, 601
Beperkte hoeveelheden (RID) : 5kg
Uitgezonderde hoeveelheden (RID) : E1
Verpakkingsinstructies (RID) : P002, IBC08, LP02, R001
Bijzondere verpakkingsvoorschriften (RID) : PP12, B3
Bijzondere voorschriften voor gezamenlijke
verpakking (RID)
: MP10
Instructies voor transporttanks en bulkcontainers
(RID)
: T1, BK1, BK2
Bijzondere bepalingen voor transporttanks en
bulkcontainers (RID)
: TP33
Tankcodes voor RID-tanks (RID) : SGAV, LGBV
Transportcategorie (RID) : 3
Vespa
Veiligheidsinformatieblad
overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) met de aanvullende Verordening (EU) 2015/830
1-4-2015 (Versie: 1.0) NL (Nederlands) 8/9
25-4-2016 (Versie: 1.2)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer - Colli
(RID)
: W13
Bijzondere bepalingen voor het vervoer - Los
gestort (RID)
: VW1
Bijzondere bepalingen voor het vervoer - Laden,
lossen en behandeling (RID)
: CW13, CW31
Expresspakket (RID) : CE11
Gevarenidentificatienummer (RID) : 90
14.7. Vervoer in bulk overeenkomstig bijlage II bij Marpol en de IBC-code
Niet van toepassing
RUBRIEK 15: Regelgeving
15.1. Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel
15.1.1. EU-voorschriften
Bevat geen stoffen waarvoor beperkingen gelden op grond van bijlage XVII van REACH
Bevat geen stoffen van de kandidaatslijst van REACH
Bevat geen enkele stof die in Bijlage XIV van REACH staat vermeld
VERORDENING (EU) Nr. 528/2012 betreffende het op de markt aanbieden en het gebruik van biociden
This product contains biocidal products
Producttype (Biocide) : 18 - Insecticiden, acariciden en producten voor de bestrijding van andere geleedpotigen
Autorisatienummer :
Bevat : Cypermetrine cis/trans +/- 40/60 (1 %)
Verordening 2012/18/EU (SEVESO III)
15.1.2. Nationale voorschriften
Geen aanvullende informatie beschikbaar
15.2. Chemischeveiligheidsbeoordeling
Geen aanvullende informatie beschikbaar
RUBRIEK 16: Overige informatie
Vermelding van wijzigingen:
Rubriek Gewijzigd item Wijziging Opmerkingen
Vervangt Toegevoegd
VIB EU-formaat Gewijzigd
Datum herziening Gewijzigd
Producttype (Biocide) Toegevoegd
1.2 Functie of gebruikscategorie Toegevoegd
11.1 LD50 oraal rat Verwijderd
14.6 Code tunnelbeperking (ADR) Gewijzigd
Overige informatie : AFWIJZING VAN AANSPRAKELIJKHEID De informatie in dit veiligheidskaart werd verkregen van bronnen
die, naar best weten, betrouwbaar zijn. De informatie werd echter ter beschikking gesteld zonder enige
garantie - direct geïmpliceerd - betreffende de correctheid. De inhoud en het formaat van dit veiligheidsblad
zijn in overeenstemming met Verordening (EG) nr. 453/2010 van het Europees Parlement en de Raad.
Gebruik biociden en pesticiden veilig. Lees vòòr gebruik altijd het etiket en de productinformatie.
Integrale tekst van de zinnen H en EUH:
Acute Tox. 4 (Inhalation:dust,mist) Acute toxiciteit (inhalatie:stof,nevel) Categorie 4
Acute Tox. 4 (Oral) Acute orale toxiciteit, Categorie 4
Aquatic Acute 1 Acuut gevaar voor het aquatisch milieu, Categorie 1
Aquatic Chronic 1 Chronisch gevaar voor het aquatisch milieu, Categorie 1
STOT SE 3 Specifieke doelorgaantoxiciteit bij eenmalige blootstelling, Categorie 3, irritatie van de luchtwegen
H302 Schadelijk bij inslikken
H332 Schadelijk bij inademing
H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken
H400 Zeer giftig voor in het water levende organismen
Vespa
Veiligheidsinformatieblad
overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) met de aanvullende Verordening (EU) 2015/830
1-4-2015 (Versie: 1.0) NL (Nederlands) 9/9
25-4-2016 (Versie: 1.2)
H410 Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen
VIB EU (REACH bijlage II)
Deze informatie is gebaseerd op onze huidige kennis en is bedoeld om het product te beschrijven voor de toepassing van gezondheids-,
veiligheids-en milieu-aspecten. Het mag dus niet worden opgevat als garantie voor gelijk welke specifieke eigenschap van het product.