FIC Natural Pyrethrin 243ml 12st. BE-REG-00320

Verdrijft vliegen en insecten. Mag in de voedingssector gebruikt worden.

Prijszetting 20220407
FIC Natural Pyrethrin 243ml 12st.   BE-REG-00320
FIC Natural Pyrethrin 243ml 12st.   BE-REG-00320
FIC Natural Pyrethrin 243ml 12st.   BE-REG-00320
FIC Natural Pyrethrin 243ml 12st.   BE-REG-00320
150.73 *Prijzen zijn inclusief btw
ArtikelcodeH811201
Kan vervangen worden door Swak Natural Pyrethrin!!Toelatingsnummer: 4800B
FIC en Swak zijn, zowel op vlak van samenstelling als van busje, voor 100% identiek.
Hierdoor zullen ze, afhankelijk van hun beschikbaarheid door elkaar geleverd worden.


Kortingsschema
  • 1 = € 150.73
  • 2 = € 146.80
  • 4 = € 143.05
  • 10+ = € 131.25
SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement  Direction générale Environnement  EUROSTATION – Bloc II Place Victor Horta, 40 bte 15 B – 1060 BRUXELLES
1/5  
TOELATINGSAKTE Nieuwe toelating
De Minister van Leefmilieu beslist:
§1.Het biocide:
Flying Insect Control is toegelaten in overeenstemming met het artikel 9 van het koninklijk besluit van 8 mei 2014 betreffende het op de markt aanbieden en het gebruiken van biociden.
Deze toelating is geldig tot 31/12/2024 of tot de datum van goedkeuring van de laatste werkzame stof voor productsoort 18 overeenkomstig Verordening (EU) nr. 528/2012. Dit product is identiek aan het product AIR CONTROL (3497B).
Onverminderd hetgeen daaromtrent in de reglementering betreffende de bestrijdingsmiddelen is bepaald, moeten de samenstelling, de vorm en de fysische toestand van het middel alsmede zijn chemische en fysische eigenschappen overeenkomen met de bij de indiening van de aanvraag verstrekte gegevens.
§2. De aanduidingen opgelegd door artikel 36, §5 van het koninklijk besluit van 8 mei 2014 moeten op het etiket voorkomen:
Daaronder moeten de hiernavolgende aanduidingen overgenomen worden zoals zij in deze akte staan:
- Naam en adres van de natuurlijke of rechtspersoon die de toelating heeft verkregen:
ORMA S.A.S  Via Umberto Saba 4  IT 10028 Trofarello (TO) Telefoonnummer: 011 6499064 (van de verantwoordelijke voor het op de markt brengen)
- Handelsbenaming van het product:  Flying Insect Control
- Toelatingsnummer: 2518B
- Toegelaten gebruiker(s):
o Enkel voor professionelen
- Circuit: vrije circuit

SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement  Direction générale Environnement  EUROSTATION – Bloc II Place Victor Horta, 40 bte 15 B – 1060 BRUXELLES
2/5  
- Doel waarvoor het product bestemd is:
o Insecticide
- Vorm waaronder het wordt aangeboden:
o AE – aerosol spuitbus
- Toegelaten verpakkingen:
spuitbus :50-75-100-150-200-250-300-400-500-600-750-1000ml
- Naam en gehalte aan elk werkzaam bestanddeel:
Piperonyl butoxide (CAS 51-03-6):  14.1 % Chrysanthemum cinerariaefolium, extract (CAS 89997-63-7):  1.75 %
- Productsoort en gebruik waarvoor het product toegelaten is:
18 Insecticiden, acariciden en producten voor de bestrijding van andere geleedpotigen.      Uitsluitend toegelaten ter bestrijding van vliegende insecten in woningen, in de     voedingssector en in de horeca.
- Gevarenpictogrammen, signaalwoord en gevaaraanduidingen volgens CLP-GHS:
Code Pictogram Pictogram GHS02
GHS09
Signaalwoord: Gevaar
Code H Omschrijving H H222 Zeer licht ontvlambare aerosol H229 Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting

SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement  Direction générale Environnement  EUROSTATION – Bloc II Place Victor Horta, 40 bte 15 B – 1060 BRUXELLES
3/5  
H410 Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen
Code EUH Omschrijving EUH EUH401 Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen
§3. De inhoud van de gebruiksaanwijzing moet overeenkomen met hetgeen hieronder is     vermeld. Het is evenwel niet verplicht alle daarin opgenomen toepassingen te vermelden.
- Gebruiksaanwijzing:
Flying Insect Control kan handmatig of met een automatische elektrische dispenser gebruikt worden.  
Handmatige toepassing: Hou de spuitbus verticaal, druk op de drukknop en spray naar boven en naar het midden van de ruimte toe, waarbij de drukknop verschillende keren kort wordt ingedrukt. Voor een middelgrote ruimte niet langer dan 4 à 5 seconden sprayen.  
Toepassing met een automatische dispenser: de spuitbus is voorzien van een doseerventiel. Wanneer men dit indrukt wordt een exacte dosis van 47,7 mg verstoven. 47,7 mg product zal worden verstoven gedurende 5 à 30 minuten voor een ruimte van 160 m³. De werking van de dispenser moet worden aangepast aan de ventilatie van de te behandelen ruimte. Indien de dispenser gebruikt wordt in de voedingsindustrie of in de horeca, mag deze enkel gebruikt worden buiten de uren van bereiding, bewerking of consumptie van voedingsmiddelen om contaminatie van de voedingsmiddelen en hun grondstoffen te vermijden.
- Verwijder alle aquaria of dek deze af tijdens de behandeling.  - Vermijd elke contaminatie van niet afgedekte voedingsmiddelen en hun grondstoffen.  - De regels inzake voedselhygiëne moeten worden nageleefd.    
§4.Producent van het biocide en producent van elke werkzame stof:
- Producent Flying Insect Control:
A & L JEUBIS NV, BE
- Producent Piperonyl butoxide (CAS 51-03-6):
ENDURA S.P.A. , IT
- Producent Chrysanthemum cinerariaefolium, extract (CAS 89997-63-7):

SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement  Direction générale Environnement  EUROSTATION – Bloc II Place Victor Horta, 40 bte 15 B – 1060 BRUXELLES
4/5  
BRA-Europe PTY, GB (acting for Botanical Resources Australia , AU)
§5. Bijzondere voorwaarden waaraan de verhandeling en het gebruik van het product onderworpen is:
- De informatie, bedoeld in artikel 17(1) van Verordening (EG) nr. 1272/2008, moet in overeenstemming zijn met de bepalingen van artikel 2 van het KB van 7 september 2012. - Het veiligheidsinformatieblad zoals bedoeld in artikel 31 van Verordening (EG) nr. 1907/2006 moet in overeenstemming zijn met de bepalingen van artikel 3 van het KB van 7 september 2012. - Het etiket, het veiligheidsinformatieblad en de bijsluiter moeten overeenstemmen met de gegevens vermeld op deze toelatingsakte en vallen onder de verantwoordelijkheid van de toelatingshouder. - Het product blijft toegelaten voor zover de verkoopcijfers aangegeven zijn overeenkomstig de bepalingen van artikel 39 van het KB van 8/5/2014 en de daaraan gebonden jaarlijkse bijdrage overeenkomstig artikel 7 van het KB van 13/11/2011 betaald wordt. - Ter herinnering, in overeenstemming met het artikel 40 van het KB van 8/05/2014 is de  aangifte van uw product aan het Antigifcentrum verplicht. Voor meer informatie, gelieve  de website van het Antigifcentrum te raadplegen (www.poisoncentre.be). - Indien de automatische dispenser gebruikt wordt in de voedingssector of in de horeca,      mag deze enkel gebruikt worden buiten de uren van bereiding, bewerking of consumptie van voedingsmiddelen om contaminatie van de voedingsmiddelen en hun grondstoffen te vermijden.
§6.Indeling van het product:
- Gevarenklasse en gevarencategorie volgens CLP-GHS:
Code H Klasse en categorie H400   Acuut gevaar voor het aquatisch milieu - gevarencategorie 1 H222 + H229   Ontvlambare en niet-ontvlambare aerosol//Ontvlambare en zeer licht ontvlambare aerosol???? - gevarencategorie 1 H410   Chronisch gevaar voor het aquatisch milieu - gevarencategorie 1

SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement  Direction générale Environnement  EUROSTATION – Bloc II Place Victor Horta, 40 bte 15 B – 1060 BRUXELLES
5/5