Permas-D NL - B - Wespen- en mierenpoeder 5kg 2683B

Gekalibreerde talkpoeder met Permethrin

Prijszetting 20230131
Permas-D NL - B  - Wespen- en mierenpoeder 5kg   2683B
120.51 *Prijzen zijn inclusief btw
ArtikelcodePDNB5
Reeds 25 jaar de absolute topper in wespenbestrijding.

PERMAS®-D is een insecticide stuifpoeder met lange nawerking ter bestrijding van kruipende insecten in woon-, werk- en verblijfsplaatsen.
PERMAS®-D is bijzonder geschikt voor plaatselijke toepassing tegen mieren- en wespennesten in en rond de woning, het aditioneel bestrijden van houtworm of bedwantsen op plaatsen die moeilijk behandelbaar zijn met een vloeistof. Tussen houtenvloer en plafont, waar electriciteit een gevaar kan betekenen....
PERMAS®-D is klaar voor gebruik en niet mengbaar met water

- Door het gebruik van gekalibreerd stuifpoeder verstopt de poederspuit niet.
- Ook zeer efficiënt tegen mieren, houtworm, bedwantsen,.... (kruipende insecten)
- Zeer zuiver, geen verstopping van stuifapparaten
- In droge omstandigheden 3 maanden werkzaam (na verspuiting) In donkere en droge omstandigheden is dit veel langer. Goed gesloten verpakkingen blijven zeer lang werkzaam. Afbraak van de werkzame stof gebeurd door licht(UV), lucht en vocht.
- Wespenbestrijding met poederverstuiver DR5
- Niet irriterend voor de gebruiker.
• • Toelatingen: NL: 9093 N. BE: 2683B. G.-D.Lux.: 168/14/L-000
• Actieve stof: 7.5g/kg (0,75 %) Permethrin
• Dosis: 50 - 100g / per nest

Ter bestrijding van wespen in nesten in spouwmuren of onder dakbedekking. Niet toepassen op plaatsen, waar direct contact met voedingsmiddelen mogelijk is.
De dosering en instructies zoals aangegeven in de gebruiksaanwijzing aanhouden.
Het middel is uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik.Het middel is bedoeld voor pleksgewijze behandeling van naden en kieren en oppervlakken met behulp van een poederspuit, ter bestrijding van wespen in nesten in spouwmuren en onder dakbedekking.
Breng poeder aan in de openingen in de spouwmuur waar wespen in- en uitvliegen.
Dosis: 50-100g poeder per nest voor de behandeling van nesten onder dakbedekking.
Bij voorkeur bij avond toepassen als de wespen zich in het nest bevinden.
Om bodem- en in het water levende organismen te beschermen dient de bodem onder en rondom het te behandelen object te worden afgedekt met plastic tijdens het aanbrengen van dit product, en dienen resten die het middel bevatten te worden afgevoerd als chemisch afval.
Op basis van het synthetische pyrethroïde Permethrin ter bestrijding van wespen in spouwmuren.
Zeer lange nawerking.
Permethrin is bio-degradeerbaar en wordt derhalve niet opgestapeld in de voedselketen.
Door de lage giftigheid, de snelle en brede werking en de uitzonderlijk lange nawerking is Permethrin een hoogwaardig insecticide.
PERMAS-D bestrijdt niet enkel de volwassen insecten, maar ook, wanneer het in de nesten wordt verstoven, larven en eieren.

• Werkzame stof: Permethrin
• Gehalte: 0,75%
• Toelatingen: NL: 9093 N. BE: 2683B. G.-D.Lux.: 168/14/L-000

"Gekalibreerd stuifpoeder Ook zeer efficiknt tegen mieren (kruipende insecten) Zeer zuiver, geen verstopping van stuifapparaten In droge omstandigheden 3 maanden werkzaam Wespenbestrijding met poederverstuiver DR5 (pag. 134) Niet irriterend voor de gebruiker Actieve stof: 7.5 g/kg (0,75 %) Permethrin Dosis : 50 - 100 g / per nest"


Permas-D Veiligheidsinformatieblad overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) met de aanvullende Verordening (EU) 2015/830 Datum van uitgave: 14/04/2010 Datum herziening: 14/02/2018 Vervangt: 17/02/2015 Versie: 10.0
14/02/2018 NL (Nederlands) 1/7
RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Productvorm : Mengsel Productnaam : Permas-D SAP Code Edialux België : PD01, PD04, PD5
1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik 1.2.1. Relevant geïdentificeerd gebruik Hoofdgebruikscategorie : Consumentengebruik,Professioneel gebruik Gebruik van de stof of het mengsel : Insecticide
1.2.2. Gebruiksvormen waarvan wordt afgeraden Geen aanvullende informatie beschikbaar 1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad EDIALUX - FORMULEX n.v./s.a. Rijksweg 28 2880 Bornem - Belgium T +32 (0) 3 886 22 11 - F +32 (0) 3 886 24 60 edialux@edialux.be - www.edialux.com 1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen Land Organisatie/Bedrijf Adres Noodnummer Opmerking België Centre AntiPoisons/Antigifcentrum c/o Hôpital Central de la Base - Reine Astrid Rue Bruyn B -1120 Brussels +32 70 245 245 RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren 2.1. Indeling van de stof of het mengsel Indeling conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]Mengsels/Stoffen: VIB EU 2015: Volgens (EU) Verordening 2015/830 (Bijlage II van REACH) Chronisch gevaar voor het aquatisch milieu, Categorie 1 H410 Volledige tekst van de risicozinnen: zie hoofdstuk 16
Nadelige fysisch-chemische, gezondheids- en milieueffecten Geen aanvullende informatie beschikbaar 2.2. Etiketteringselementen Etikettering conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] Weer te geven extra etiketteringWeer te geven extra indeling(en) Gevarenpictogrammen (CLP) :
GHS09 Signaalwoord (CLP) : Waarschuwing Gevarenaanduidingen (CLP) : H410 - Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Veiligheidsaanbevelingen (CLP) : P102 - Buiten het bereik van kinderen houden. P273 - Voorkom lozing in het milieu. P280 - Beschermende handschoenen dragen. P391 - Gelekte/gemorste stof opruimen. P501 - Inhoud/verpakking afvoeren naar een containerpark overeenkomstig de plaatselijke voorschriften. EUH zinnen : EUH208 - Bevat permethrin (ISO), m-phenoxybenzyl 3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2dimethylcyclopropanecarboxylate(52645-53-1). Kan een allergische reactie veroorzaken.
2.3. Andere gevaren Geen aanvullende informatie beschikbaar
Permas-D Veiligheidsinformatieblad overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) met de aanvullende Verordening (EU) 2015/830
14/02/2018 NL (Nederlands) 2/7
RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen 3.1. Stoffen Niet van toepassing
3.2. Mengsels
Naam Productidentificatie % Indeling conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] permethrin (ISO), m-phenoxybenzyl 3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2dimethylcyclopropanecarboxylate (CAS-Nr) 52645-53-1 (EG-Nr) 258-067-9 (EU Identificatie-Nr) 613-058-00-2 0,75 Acute Tox. 4 (Oral), H302 Acute Tox. 4 (Inhalation:dust,mist), H332 Skin Sens. 1, H317 Aquatic Acute 1, H400 (M=1000) Aquatic Chronic 1, H410 Volledige tekst van de H-zinnen: zie rubriek 16
RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen 4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen EHBO na inademing : Het slachtoffer frisse lucht laten inademen. Laat het slachtoffer rusten. Zo er symptomen zijn, raadpleeg een arts en toon het etiket of de verpakking. EHBO na contact met de huid : Spoel de huid overvloedig met water of neem een douche gedurende 15 minuten. Verwijder ondertussen verontreinigde kledij en schoenen. Zo er symptomen zijn, raadpleeg een arts en toon het etiket of de verpakking. EHBO na contact met de ogen : Spoel overvloedig met water gedurende 10 minuten. Spoel WEG van het aangetaste oog. Bij contactlenzen: indien gemakkelijk te verwijderen, verwijder de eerst de lenzen en spoel daarna. Raadpleeg een arts  en toon het etiket of de verpakking. EHBO na opname door de mond : De mond spoelen. Bel het Antigifcentrum en vraag of het drinken van een oplossing actieve houtskool in water is aangewezen. Raadpleeg onmiddellijk een arts en toon het etiket of de verpakking. 4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten Geen aanvullende informatie beschikbaar 4.3. Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling Nota voor de arts: Prehospitaal : symptomatische behandeling. Contacteer het Antigifcentrum (Tel.: 070 245 245) voor verdere behandeling in het hospitaal. RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen 5.1. Blusmiddelen Geschikte blusmiddelen : Droog poeder. Koolstofdioxide. Schuim. Waternevel. Ongeschikte blusmiddelen : Gebruik geen sterke waterstraal. 5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt Brandgevaar : Niet brandbaar. 5.3. Advies voor brandweerlieden Blusinstructies : Wees uiterst voorzichtig bij het bestrijden van een chemische brand. Vermijd dat het bluswater in het milieu terechtkomt. Bescherming tijdens brandbestrijding : Brandzone niet betreden zonder geschikte veiligheidsuitrusting, inclusief ademhalingsbescherming. RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel 6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures Algemene maatregelen : Zorg voor een adequate ventilatie. Elk contact met de ogen en de huid vermijden. Evacueer de mensen uit de gevarenzone. 6.1.1. Voor andere personen dan de hulpdiensten Geen aanvullende informatie beschikbaar 6.1.2. Voor de hulpdiensten Geen aanvullende informatie beschikbaar 6.2. Milieuvoorzorgsmaatregelen Niet in de riolering of openbare wateren laten wegstromen.
Permas-D Veiligheidsinformatieblad overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) met de aanvullende Verordening (EU) 2015/830
14/02/2018 NL (Nederlands) 3/7
6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal Reinigingsmethodes : Het gemorste product opvegen of opscheppen en plaatsen in een voor verwijdering geschikte bak of vat. 6.4. Verwijzing naar andere rubrieken BLOOTSTELLINGSGRENZEN EN PERSOONLIJKE BESCHERMING. RUBRIEK 7: Hantering en opslag 7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel : Niet gebruiken op plaatsen waar kinderen jonger dan 2 jaar verblijven. Eetwaren, daartoe bestemde grondstoffen en keukengerei afdekken tijdens de behandeling.  Niet toepassen in of op apparatuur bestemd voor de verwerking of bereiding van voedings- of genotmiddelen. Bij het strooien boven gezichtshoogte beschermend hoofddeksel en gezichtsmasker dragen. Bij professioneel gebruik (met poederverstuivers): bij het vullen van de strooiapparatuur en bij de toepassing beschermende kleding, handschoenen en stofmasker dragen. Bij het strooien boven gezichtshoogte beschermend hoofddeksel en gezichtsmasker dragen. Gezien de hoge aquatische toxiciteit van permethrin mag het preparaat niet gebruikt worden in de buurt van aquatische milieu’s. Hygiënische maatregelen : Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product. De handen en andere blootgestelde delen wassen met zachte zeep en water, alvorens te eten, drinken, roken of het werk te verlaten. 7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten Opslagvoorwaarden : Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van diervoeder. Opslaan in een droge, koele, goed geventileerde ruimte. Buiten bereik van kinderen bewaren. 7.3. Specifiek eindgebruik Geen aanvullende informatie beschikbaar RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming 8.1. Controleparameters Geen aanvullende informatie beschikbaar
8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling
Bescherming van de handen: beschermende handschoenen Bescherming van de ogen: Bij het strooien boven gezichtshoogte beschermend hoofddeksel en gezichtsmasker dragen. Huid en lichaam bescherming: Draag geschikte beschermende kleding
Bescherming van de ademhalingswegen: Stofmasker
RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen 9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen Fysische toestand : Vaste stof
Kleur : wit.
Geur : Geen gegevens beschikbaar
Geurdrempelwaarde : Geen gegevens beschikbaar
pH : Geen gegevens beschikbaar
Relatieve verdampingssnelheid (butylacetaat=1) : Geen gegevens beschikbaar
Smeltpunt : Geen gegevens beschikbaar
Vriespunt : Niet van toepassing
Kookpunt : Niet van toepassing
Vlampunt : Niet brandbaar
Zelfontbrandingstemperatuur : Niet brandbaar
Ontledingstemperatuur : Geen gegevens beschikbaar
Ontvlambaarheid (vast,gas) : Het product is niet ontvlambaar
Dampspanning : Niet van toepassing
Relatieve dampdichtheid bij 20 °C : Geen gegevens beschikbaar
Permas-D Veiligheidsinformatieblad overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) met de aanvullende Verordening (EU) 2015/830
14/02/2018 NL (Nederlands) 4/7
Relatieve dichtheid : Geen gegevens beschikbaar
Oplosbaarheid : Water: < 0,1 %
Log Pow : Geen gegevens beschikbaar
Viscositeit, kinematisch : Niet van toepassing
Viscositeit, dynamisch : Niet van toepassing
Ontploffingseigenschappen : Geen gegevens beschikbaar
Oxiderende eigenschappen : Geen gegevens beschikbaar
Explosiegrenzen : Geen gegevens beschikbaar 9.2. Overige informatie Geen aanvullende informatie beschikbaar RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit 10.1. Reactiviteit Stabiel onder normale omstandigheden. 10.2. Chemische stabiliteit Stabiel onder normale omstandigheden. 10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties Geen gevaarlijke reacties bekend onder normale gebruiksomstandigheden. 10.4. Te vermijden omstandigheden Vermijd hoge temperaturen. Vochtigheid. 10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen Geen aanvullende informatie beschikbaar 10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten Bij onvolledige verbranding kan CO ontstaan. Vorming van toxische en irriterende gassen mogelijk.
RUBRIEK 11: Toxicologische informatie 11.1. Informatie over toxicologische effecten Acute toxiciteit (oraal) : Niet ingedeeld Acute toxiciteit (dermaal) : Niet ingedeeld Acute toxiciteit (inhalatie) : Niet ingedeeld Permas-D LD50 oraal rat > 2000 mg/kg LD50 dermaal konijn > 2000 mg/kg permethrin (ISO), m-phenoxybenzyl 3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate (52645-53-1) LD50 oraal rat ≈ 554 (300 - 2000) mg/kg LD50 dermaal rat > 2000 mg/kg LC50 inhalatie rat (Stof/Mist - mg/l/4u) > 23,5 mg/l/4u Huidcorrosie/-irritatie : Niet ingedeeld Ernstig oogletsel/oogirritatie : Niet ingedeeld Sensibilisatie van de luchtwegen/de huid : Niet ingedeeld Mutageniteit in geslachtscellen : Niet ingedeeld Kankerverwekkendheid : Niet ingedeeld Giftigheid voor de voortplanting : Niet ingedeeld
STOT bij eenmalige blootstelling : Niet ingedeeld STOT bij herhaalde blootstelling : Niet ingedeeld Gevaar bij inademing : Niet ingedeeld
RUBRIEK 12: Ecologische informatie 12.1. Toxiciteit Ecologie - algemeen : giftig voor bijen. Ecologie - water : Vergiftig voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken. Acute aquatische toxiciteit : Niet ingedeeld Chronische aquatische toxiciteit : Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Permas-D Veiligheidsinformatieblad overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) met de aanvullende Verordening (EU) 2015/830
14/02/2018 NL (Nederlands) 5/7
permethrin (ISO), m-phenoxybenzyl 3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate (52645-53-1) LC50 vissen 1 0,0051 mg/l Oncorhynchus mykiss 96h EC50 Daphnia 1 0,00064 mg/l (Daphnia magna, 48 h) EC50 andere waterorganismen 1 > 1,13 mg/l (Pseudokirchneriella subcapitata 72h)
12.2. Persistentie en afbreekbaarheid Geen aanvullende informatie beschikbaar 12.3. Bioaccumulatie permethrin (ISO), m-phenoxybenzyl 3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate (52645-53-1) Log Pow 6,1 (20°C - pH 7) 12.4. Mobiliteit in de bodem permethrin (ISO), m-phenoxybenzyl 3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate (52645-53-1) Log Koc 25500 - 404400 12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling Geen aanvullende informatie beschikbaar 12.6. Andere schadelijke effecten Geen aanvullende informatie beschikbaar RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering 13.1. Afvalverwerkingsmethoden Aanbevelingen voor afvoer van producten/verpakkingen : Deze stof en de verpakking naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval brengen. RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer Overeenkomstig de eisen van ADR / RID / IMDG / IATA / ADN ADR IMDG IATA 14.1. VN-nummer 3077 3077 3077 14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN MILIEUGEVAARLIJKE VASTE STOF, N.E.G. (Permethrin) ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S. (Permethrin) Environmentally hazardous substance, solid, n.o.s. (Permethrin) Omschrijving vervoerdocument UN 3077 MILIEUGEVAARLIJKE VASTE STOF, N.E.G. (Permethrin), 9, III UN 3077 ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S. (Permethrin), 9, III, MARINE POLLUTANT UN 3077 Environmentally hazardous substance, solid, n.o.s. (Permethrin), 9, III
14.3. Transportgevarenklasse(n) 9 9 9
14.4. Verpakkingsgroep III III III 14.5. Milieugevaren Milieugevaarlijk : Ja Milieugevaarlijk : Ja Mariene verontreiniging : Ja Milieugevaarlijk : Ja Geen aanvullende informatie beschikbaar
14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker - Landtransport Classificeringscode (ADR) : M7 Bijzondere bepaling (ADR) : 274, 335, 375, 601 Beperkte hoeveelheden (ADR) : 5kg Uitgezonderde hoeveelheden (ADR) : E1 Verpakkingsinstructies (ADR) : P002, IBC08, LP02, R001 Bijzondere verpakkingsvoorschriften (ADR) : PP12, B3 Bijzondere voorschriften voor gezamenlijke verpakking (ADR) : MP10
Permas-D Veiligheidsinformatieblad overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) met de aanvullende Verordening (EU) 2015/830
14/02/2018 NL (Nederlands) 6/7
Instructies voor transporttanks en bulkcontainers (ADR)
: T1, BK1, BK2, BK3
Bijzondere bepalingen voor transporttanks en bulkcontainers (ADR)
: TP33
Tankcode (ADR) : SGAV, LGBV Voertuig voor vervoer van tanks : AT Transportcategorie (ADR) : 3 Bijzondere bepalingen voor het vervoer - Colli (ADR) : V13 Bijzondere bepalingen voor het vervoer - Los gestort (ADR) : VC1, VC2 Bijzondere bepalingen voor het vervoer - Laden, lossen en behandeling (ADR) : CV13 Gevaarnummer (Kemler-nr.) : 90 Oranje identificatiebord :
- Transport op open zee Stuwage en verwerking (IMDG) : SW23 - Luchttransport Geen gegevens beschikbaar 14.7. Vervoer in bulk overeenkomstig bijlage II bij Marpol en de IBC-code Niet van toepassing RUBRIEK 15: Regelgeving 15.1. Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel 15.1.1. EU-voorschriften De volgende beperkingen zijn van toepassing overeenkomstig annex XVII van Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH): 3. Vloeibare stoffen of mengsels die overeenkomstig Richtlijn 1999/45/EG als gevaarlijk worden beschouwd of die voldoen aan de criteria van een of meer van de volgende gevarenklassen of categorieën van bijlage I bij Verordening (EG) nr. 1272/2008 permethrin (ISO), m-phenoxybenzyl 3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2dimethylcyclopropanecarboxylate 3(b) Stoffen of mengsels die voldoen aan de criteria voor een van de hierna vermelde gevarenklassen of -categorieën overeenkomstig bijlage I van EG-Verordening 1272/2008: Gevarenklassen 3.1 tot en met 3.6, 3.7 schadelijke effecten op de seksuele functie en de vruchtbaarheid of de ontwikkeling, 3.8 andere effecten dan een narcotische werking, 3.9 en 3.10 permethrin (ISO), m-phenoxybenzyl 3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2dimethylcyclopropanecarboxylate 3(c) Stoffen of mengsels die voldoen aan de criteria voor een van de hierna vermelde gevarenklassen of -categorieën overeenkomstig bijlage I van EG-Verordening 1272/2008: Gevarenklasse 4.1 permethrin (ISO), m-phenoxybenzyl 3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2dimethylcyclopropanecarboxylate Bevat geen stoffen van de kandidaatslijst van REACH Bevat geen enkele stof die in Bijlage XIV van REACH staat vermeld
15.1.2. Nationale voorschriften Toelatingsnummer: 2683B
15.2. Chemischeveiligheidsbeoordeling Geen aanvullende informatie beschikbaar
RUBRIEK 16: Overige informatie
Integrale tekst van de zinnen H en EUH: Acute Tox. 4 (Inhalation:dust,mist) Acute toxiciteit (inhalatie:stof,nevel) Categorie 4 Acute Tox. 4 (Oral) Acute orale toxiciteit, Categorie 4 Aquatic Acute 1 Acuut gevaar voor het aquatisch milieu, Categorie 1 Aquatic Chronic 1 Chronisch gevaar voor het aquatisch milieu, Categorie 1 Skin Sens. 1 Huidsensibilisatie, Categorieën 1 H302 Schadelijk bij inslikken.
Permas-D Veiligheidsinformatieblad overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) met de aanvullende Verordening (EU) 2015/830
14/02/2018 NL (Nederlands) 7/7